Statut

STATUT
LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA “OTWÓRZ SERCE”

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: “Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Zespołem Downa “Otwórz Serce” zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy “Stowarzyszenie “Otwórz Serce”.

2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innego państwa dla właściwego realizowania swych celów.

5. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Legnica.

6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków działających w interesie i na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności z zespołem Downa. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

7. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne: Koła i Oddziały.

8. Oddział Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Oddział obejmuje zasięgiem działania jedno lub kilka województw.

9. Koło obejmuje zasięgiem działania gminę lub kilka gmin.

10. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji podobnych celach i działaniach.

11. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Status ten uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest działalnością odpłatną i nieodpłatną. Działalność ta wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 2

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1.1 działanie na rzecz pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych a w szczególności dzieci z Zespołem Downa w zakresie ochrony zdrowia, doboru terapii, kontaktu ze specjalistami, rehabilitacji oraz szeroko pojętej pomocy społecznej,
1.2 niesienie pomocy dzieciom z zespołem Downa i niepełnosprawnym i ich rodzicom i opiekunom we wszystkich dziedzinach życia i na każdym etapie ich życia,
1.3 ochrona życia, zdrowia i godności dzieci niepełnosprawnych a w szczególności dzieci z Zespołem Downa, ich rodziców i opiekunów oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia,
1.4 utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego, wczesne wspomaganie,
1.5 tworzenie grup integracyjnych w żłobkach i przedszkolach, 1.6 tworzenie klas integracyjnych w szkołach, 1.7 pozyskiwani środków na badania naukowe,
1.8 szkolenia dla lekarzy, terapeutów, rodziców,
1.9 integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa,
1.10 Wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji,
1.11 aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy,
1.12 Pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia,
1.13 Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych,
1.14 Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego,
1.15 Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

2. Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

2.1 współpracę z władzami i instytucjami opieki społecznej, fundacjami, służbą zdrowia i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
2.2 współdziałanie w rehabilitacji leczniczej i zawodowej prowadzonej przez powołane do tego instytucje,
2.3 organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób z zespołem Downa.
2.4 organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń na temat rehabilitacji, terapii, ochrony zdrowia, edukacji i przystosowania społecznego dzieci niepełnosprawnych a w szczególności dzieci z Zespołem Downa,
2.5 organizowanie wzajemnej pomocy oraz kontaktów dzieci niepełnosprawnych a w szczególności dzieci z Zespołem Downa i ich rodzin,
2.6 organizowanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb medycznych, socjalnych i prawnych dzieci niepełnosprawnych a w szczególności dzieci z Zespołem Downa i ich rodzin,
2.7 wszelkie inne prawem dozwolone formy działalności dla dobra dzieci Niepełnosprawnych a w szczególności dzieci z Zespołem Downa,
2.8 organizowanie szkoleń dla lekarzy, terapeutów, rodziców,
2.9 realizacje projektów naukowych.
2.10 Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, w tym pomocy materialnej
2.11 delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych i samorządowych.
2.12 organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
2.13 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
2.14 Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych.

3. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powoływać grupy wsparcia działające zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu.

4. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może tworzyć jednostki działalności gospodarczej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 3

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia oraz osoby prawne.

2. Osoba prawna zgodnie z ustawą może uzyskać jedynie status członka wspierającego.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a – członków zwyczajnych,
b – członków wspierających,
c – członków honorowych.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na obywatelstwo i siedzibę deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 4

1. Nabycie członkostwa powstaje:

a – dla założycieli – z datą zarejestrowania Stowarzyszenia,
b – dla innych – z datą przyjęcia w poczet członków przez Zarząd, przy czym członków zwyczajnych po podpisaniu pisemnej deklaracji,
c – członków wspierających – uchwałą Zarządu na pisemny wniosek zainteresowanego.
d – członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 5

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a – biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b – udziału w działalności Stowarzyszenia, korzystania z pomocy doradczej, prawnej i finansowej Stowarzyszenia w ramach regulaminu wewnętrznego oraz z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia,
c – korzystania z majątku, dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w ramach określonych Statutem,
d – udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e – zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
f – składania odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich
g – informacji o działalności finansowej Stowarzyszenia, jego przychodach, wydatkach i zobowiązaniach.

2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 6

1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

a – przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
b – branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c – regularne opłacanie składek członkowskich,
d – dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz promowanie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Członek Stowarzyszenia powinien przekładać dobro większości nad swoje.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 7

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a – pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu – z dniem wskazanym w piśmie,
b – śmierci członka – z dniem śmierci, c – utraty osobowości prawnej przez osoby prawne – z datą utraty,
d – utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu – z dniem uprawomocnienia się wyroku,
e – wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania zasad Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, nie płacenia składek przez okres pół roku lub na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia – z dniem uprawomocnienia się decyzji o wykreśleniu.

2. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 60 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Decyzję o pozbawieniu członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów i na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8

1. Władzami Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna

§ 9

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie przewidzianych dla innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

– określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
– uchwalanie zmian statutu,
– wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
– udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– uchwalanie budżetu,
– uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
– podejmowanie uchwał o powołaniu i likwidacji jednostek działalności gospodarczej,
– rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
– zatwierdzanie regulaminów: organizacyjnego i Komisji Rewizyjnej,
– podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
– podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej.

3. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie do 1 miesiąca od uzyskania informacji o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 maja.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd obowiązany jest zwołać na żądanie:

– Komisji Rewizyjnej,
– 1/10 liczby członków,
– 1/3 liczby delegatów.

7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach określonych w ust. 6 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli by to nie nastąpiło, wówczas prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

9. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.

§ 10

1. Organ uprawniony zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez zawiadomienie o tym wszystkich uprawnionych do wzięcia w nim udziału z podaniem miejsca i czasu oraz porządku obrad, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Na żądanie co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania głosowanie może być zarządzone także w innych sprawach.

3. Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, który może być wyznaczony o dwie godziny później tego samego dnia.

4. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

7. Dla ważności uchwały o zmianie statutu oraz o likwidacji Stowarzyszenia wymagane jest uzyskanie co najmniej 2/3 głosów przy obecności 50% uprawnionych do głosowania.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

9. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy są odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie obrad.

10. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej przez 10 lat.

§ 11

1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób według stanu na miesiąc przed końcem roku kalendarzowego Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów.

2. Delegaci wybierani są w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Przyjmuje się zasadę, że jeden delegat przypada na 30 członków Stowarzyszenia.

4. Kadencja delegata wynosi 2 lata i ustaje z chwilą otwarcia zebrania dla wyboru delegatów nowej kadencji.

5. Utrata mandatu delegata przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania przez organ dokonujący wyboru zwykłą większością głosów lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. Na miejsce delegata, który utracił mandat dokonuje się wyboru uzupełniającego.

6. Do Zebrania Delegatów mają zastosowanie odpowiednio przepisy Statutu o Walnym Zebraniu Członków.

§ 12

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd Stowarzyszenia działa na zasadzie opracowanego przez siebie regulaminu i zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Członka, powołanych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu na którym zostali wybrani na członków Zarządu.

3. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania pracy.

4. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:

A/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,
B/ zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,
C/ ustania członkostwa Stowarzyszenia.

5. Każdy członek Zarządu może samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest w imieniu Stowarzyszenia do odbierania oświadczeń woli osób trzecich.

6. Prezes Zarządu wybierany jest przez Zarząd Stowarzyszenia spośród jego członków. Rolą Prezesa jest kierowanie pracami Zarządu, reprezentowanie Zarządu oraz Stowarzyszenia. Prezes Zarządu ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty nie przekraczającej 3.000 złotych, przy poparciu co najmniej dwóch członków zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

– opracowywanie rocznych programów działalności,
– realizacja celów Stowarzyszenia,
– wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
– sporządzanie planów pracy i budżetu,
– prowadzenie rejestru członków,
– zawieranie umów cywilnoprawnych i pracowniczych,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
– prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonych programów działania, powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych, zespołów organizacyjnych, zespołów do spraw projektów, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
– opracowywanie projektów powołania jednostek działalności gospodarczej i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,
– prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej stosownie do obowiązujących przepisów
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
– udzielanie pełnomocnictw,
– sporządzanie rocznych sprawozdań tak finansowych jak i gospodarczych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia po zaopiniowaniu ich przez Komisję Rewizyjną,
– współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
– podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów

§ 13

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Komisja Rewizyjna działa na zasadzie opracowanego przez siebie regulaminu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

– zrzeczenia się mandatu,
– odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
– utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
– śmierci członka.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

– sprawowanie bieżącej kontroli nad całokształtem działalności statutowej Stowarzyszenia,
– uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
– podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,
– kontrolowanie działalności Zarządu,
– składanie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków,
– składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
– rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i jego członków,
– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
– składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich wyjaśnień i sprawozdań, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia. W bezpośrednich czynnościach kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej mogą działać w zespołach co najmniej dwuosobowych upoważnionych przez Komisję Rewizyjną.

6. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Walnego zebrania Członków w terminie dwóch tygodni od daty wyboru. Na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Kolejne posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, jednakże w przypadkach nadzwyczajnych, na wniosek Zarządu, winno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 14

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 15

1. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie tworzy majątek trwały i obrotowy z:

– składek członków,
– darowizn, dotacji, subwencji, cesji majątkowych, zapisów i spadków,
– dochodów z działalności gospodarczej,
– dochodów z ofiarności publicznej,
– wpływów z działalności statutowej,
– dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Stowarzyszenie deklaruje się sprostać warunkom do otrzymania dotacji państwowych, jednostek samorządowych i organizacji międzynarodowych.

4. Środki pieniężne stanowiące majątek Stowarzyszenia przechowywane są na koncie bankowym.

5. Zarząd określi w uchwale jaką część składek członkowskich można pozostawić w bezpośredniej dyspozycji w kasie Stowarzyszenia.

6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty nie przekraczającej 3000 złotych jest upoważniony Prezes lub jego zastępca jednoosobowo. Zobowiązania przekraczające wymienioną kwotę wymagają podpisu dwóch członków Zarządu działających łącznie. Ta sama zasada obowiązuje przy udzielaniu pełnomocnictw i innych oświadczeń woli.

7. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

§ 15a

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 16

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego zebrania nie stanowi inaczej.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenie zobowiązane jest do niezwłocznego przekazania środków ze zbiórek publicznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie. Pozostały majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Statut niniejszy został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 30.03.2007roku w Legnicy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 r. poz. 104) z późn. zmianami, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Statut do pobrania

 pdf