Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Otwórz Serce”

Na podstawie §10 Statutu Zarząd Stowarzyszenia w Legnicy postanawia zwołać Walne Zebranie Członków w dniu 28.05.2018 r. o godz. 16.30 w lokalu w Legnicy przy ul. Mickiewicza 5.

Zarząd Stowarzyszenia w Legnicy postanawia na podstawie  §5 Statutu, że udział w Walnym Zebraniu Członków mogą brać wszyscy członkowie posiadający prawo wyborcze.

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie obrad zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie regulaminu obrad

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2017 r.

6. Przedstawienie bilansu i  rachunku wyników Stowarzyszenia za 2017 r.

7. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o zatwierdzenie sprawozdania za  2017 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi.

8. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie

9. Podjecie uchwał w sprawach:

    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
    2. przyjęcie sprawozdań  za 2017 r,
    3. udzielenie absolutorium Zarządowi,
    4. zmiana w Statucie

10. Dyskusja i wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad.